Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dzielesieswiatem.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.dzielesieswiatem.pl


§ 1 Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego i / lub dokonującą Zamówienie bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca zwany jest również w tym regulaminie Sprzedającym.

4. Przedmiot transakcji - Towar wymieniony i opisany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dzielesieswiatem.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

8. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, fizyczny adres mający informacje o położeniu (ulica, budynek, numer mieszkania), kod pocztowy oraz miejscowość.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, które chce zamówić.

10. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

12. Adres kontaktowy:

Joanna Dzielicka Dzielę Się Światem, Wita Stwosza 14, 63-700 Krotoszyn, Polska

13. Informacje o sprzedającym: Joanna Dzielicka Dzielę Się Światem

14. Dane Sprzedającego:

Joanna Dzielicka

NIP: 7451810880

Dzielę Się Światem, ul. Wita Stwosza 14, 63-700 Krotoszyn, Polska

REGON: 369907085

NIP: 7451810880

14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.(www.bluemedia.pl)


§ 2 Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dzielesieswiatem.pl oraz warunki, na jakich dokonywana jest sprzedaż Przedmiotu transakcji.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.dzielesieswiatem.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.dzielesieswiatem.pl
są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

6. Płatności są obsługiwane przez Shoplo płatności.

7. W przypadku płatności kartami płatniczymi w sklepie internetowym,dostępne są następujące rodzaje kart:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

8. Do każdej książki dołączony jest dowód zakupu wystawiony przez sprzedającego.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

6. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, paczkomatów lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7. Koszt wysyłki zależy od wybranej opcji dostawy.

8. Czas realizacji: 2-3 dni od daty zaksięgowania wpłaty. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 4 Odstąpienie od umowy, reklamacje

  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.). Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu na adres ksiazka1112@gmail.com. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi e-mail potwierdzający otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru.

4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.

5. Konsument odsyła Towar będące przedmiotem umowy na własny koszt. Wysokość kosztu zwrotu Towaru wynikać będzie z wybranego przez Konsumenta sposobu przesyłki (np. przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska).

6. Sprzedający niezwłocznie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi koszt zakupu Towaru oraz koszt jego dostarczenia. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrot płatności odbywa się tą samą metodą, jaką Konsument kupił Towar, chyba, że Konsument wyrazi chęć innego sposobu płatności a sprzedający się na to zgodzi. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


8. Reklamacje należy składać na adres e-mailowy sprzedający:
ksiazka1112@gmail.com.

9. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient decydując się na zakup Towaru wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia. Klient ma możliwość poprawienia danych lub ich usunięcia.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy aktualne przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

2.Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie
www.dzielesieswiatem.pl


O zmianach regulaminu Klient dowie się drogą e-mailową. Ewentualne zmiany będą miały na celu dostosowanie regulaminu do obowiązującego prawa. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie  do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Żadne postanowienie regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.


ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Joanna Dzielicka, ul. Wita Stwosza 14, 63-700 Krotoszyn, Polska e-mail: ksiazka1112@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów